Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Skyggeutvalgets mandat

I 2018 har det etter bekjentgjøringen av regjeringens mandat til rusreformutvalget blitt identifisert et behov for et større mandat og et supplement til det offisielle utvalget. Skyggeutvalget vil derfor behandle et utvidet mandat, slik vi mener mandatet for utmeislingen av morgendagens ruspolitikk bør være. Skyggeutvalget vil først og fremst basere sitt arbeid på brukererfaringer og kunnskap.

Regjeringen skriver i mandatet for sitt rusreformutvalg at bakgrunnen for reformen er «en erkjennelse av at rusproblematikk i all hovedsak er en helseutfordring. Straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting og kan ha stått i veien for å møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging».

Dette er utvilsomt. Andre sider ved ruspolitikken har trolig også bidratt til det samme, med unødvendig lidelse og død som resultat. Skyggeutvalget deler utgangspunkt med regjeringen, som vil «føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med mål om forebygging av rusproblemer, skadereduksjon og begrensing av skadevirkninger. Å redde liv og å sikre verdighet må alltid ligge i bunn for en human rusomsorg».

Imidlertid har regjeringens utvalg klare begrensninger og føringer, som ikke synes å være begrunnet faglig, men politisk. Blant annet avvises legalisering kategorisk og man fastslår at politiet skal kunne pålegge «at den rusavhengige skal møtes med helserettede tiltak, og manglende oppfølging vil medføre sanksjoner».

Det er også noe uklart i hvilken grad slike sanksjoner og pålegg fra politiet skal benyttes som pisk når regjeringen i samme mandat ber utvalget «sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten».

Skyggeutvalgets mandat er uten slike føringer, men skal la brukernes erfaring og fagkunnskap vise vei til en erfarings- og kunnskapsbasert narkotikapolitikk. Skyggeutvalget skiller seg klarest fra rusreformutvalget på følgende punkter:

  • Skyggeutvalget vil i motsetning til rusreformutvalget vurdere andre reguleringsformer enn dagens der dette kan bidra til å sikre verdighet og redde liv og helse. Der det er aktuelt, skal utvalget også skissere ulike muligheter for reguleringer og komme med sin anbefaling.
  • Regjeringen har utelatt medikamenttilbudet til LAR-pasienter og bruken av sprøyterommene fra rusreformutvalgets mandat. Både organiseringen av medikamentell behandling, medikamentutvalget og bruken av sprøyte-/brukerrom hører til i en helhetlig gjennomgang av ruspolitikken og vil derfor også være en del av skyggeutvalgets mandat.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: